Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
SSR Piotr Borkowski

 

Kierownik Sekretariatu
Stanisława Piechura

 

 

Tel: (18) 33 00 580

Tel: (18) 33 00 581

Tel: (18) 33 00 511
e-mail: wydzialcywilny@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa :

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów stanu cywilnego w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
 • sprawy egzekucyjne - w szczególności: skargi na czynność komornika, wyjawienie majątku, zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości.

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasta: Limanowa, Mszana Dolna

oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.

————————————————————————————————————————————————————

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Kulik

 

Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Malinowska

 

Tel: (18) 33 00 580

Tel: (18) 33 00 581

Tel: (18) 33 00 520
Fax: (18) 33 00 521

e-mail: wydzialkarny@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy II Wydział Karny:

 • orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karanych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
 • orzeka w sprawach o wykroczenia i uchylenie mandatów,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego i wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych w trybie art. 55 § 1 i § 2 k.p.k.,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
 • rozpoznaje wnioski o ułaskawienie i zatarcie skazania w sprawach rozstrzyganych w tym Wydziale,
 • rozpoznaje wnioski o wydanie wyroku łącznego, jeżeli ostatni wyrok skazujący zapadł przed tym sądem,
 • orzeka w postępowaniach dotyczących wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże sąd, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 • rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę oraz od postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • rozpoznaje zażalenia na zatrzymanie,
 • rozpoznaje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowanie detencji.

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasta: Limanowa, Mszana Dolna

oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.

 

————————————————————————————————————————————————————

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

SSR Joanna Rawska-Pietrzkiewicz

 

Kierownik Sekretariatu
Krystyna Szewczyk

 

Tel: (18) 33 00 580

Tel: (18) 33 00 581

Tel: (18) 33 00 531
e-mail: wydzialrodzinny@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów);
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej  - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej,  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka);
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów);
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego);
 • sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację);
 • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej);
 • sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu);
 • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację);
 • inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych).

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasta: Limanowa, Mszana Dolna

oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.

 

 

————————————————————————————————————————————————————

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału
Aneta Jeż - starszy referendarz sądowy

 

Kierownik Sekretariatu
Renata Wojtas

 

Tel: (18) 33 00 541
e-mail: nkw@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń ze zbiorów dokumentów, prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

-        założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

 

-        wpis w księdze wieczystej:

 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Limanowa

oraz gminy: Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark.

 

————————————————————————————————————————————————————

VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych
w Mszanie Dolnej ul. Fabryczna 6

Przewodniczący Wydziału

Paulina Konieczek - referendarz sądowy

 

Kierownik Sekretariatu
Barbara Rosiek

 

Tel: (18) 531 75 80
Tel: (18) 531 75 81

e-mail: nkwmszana@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń ze zbiorów dokumentów, prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

-        założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

 

-        wpis w księdze wieczystej:

 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Mszana Dolna,

oraz gminy: Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój.

Rejestr zmian dla: Wydziały