Pomoc prawna

Pomoc prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz.U. 2015 poz. 1255

W Powiecie Limanowskim pomoc będzie udzielana w pięciu punktach, w których porad będą udzielali radcowie prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przed sądowym) otrzymają następujące osoby uprawnione:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Pomoc prawna udzielana w punktach będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • sprawy rodzinne, w tym zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ oraz pod numerem telefonu: 0 18 3337 804

 

 Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach (w celu umówienia się na poradę – trzeba zadzwonić na jeden z powyższych numerów):

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Starostwo Powiatowe

ul . J. Marka 9

34-600 Limanowa

Pokój  nr 102

tel. 18 3337 920

15:30 –19:30

15:30 - 19:30

7:30-11:30

7:30-11:30

15:30–19:30

Urząd Miasta

ul. Piłsudskiego 2

34-730 Mszana Dolna

(wejście od strony parkingu policyjnego)

tel. 18 3310 622 wew. 222

11:15-15:15

14:00-18:00

10:15-14:15

8:00-12:00

14:00-18:00

Kamienica

 (rynek, świetlica środowiskowa, pomieszczenie nad Pocztą) 

tel. 18 3323 192

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

Urząd Gminy

Laskowa

34 - 602 Laskowa 643

tel. 18 3300 210   

wew.49

11:00-15:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

Jodłownik 

34-620 Jodłownik

(budynek Punktu Informacji Turystycznej,  obok Kościoła)

9:00-13:00

14:00-18:00

9:00-13:00

14:00-18:00

9:00-13:00

 

Pomoc prawna

Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

http://www.sutw.pl/poradniaprawna
Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego udziela bezpłatnych poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich w okresie od 1 marca 2009r. do 30 listopada 2011r.

BIURO PROJEKTU
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz 
tel.  (018) 443 57 08

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

http://www.hfhrpol.waw.pl
Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa  
tel.  (0-22) 828 10 08

Centrum Praw Kobiet

http://www.cpk.org.pl
Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa  
tel.  (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17

Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.rpo.gov.pl
Jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa  
tel.  (0-22) 55 17 700, fax (0-22) 827 64 53

Komitet Ochrony Praw Dziecka

http://www.kopd.pl
Organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul.Flory 7lok.6
00-586 Warszawa  
tel.  (0-22) 848-07-20

Fundacja Academia Iuris

http://www.academiaiuris.pl
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa  
tel.  (0-22) 498 72 30, fax (0-22) 499 71 70

Rzecznik Praw Dziecka

http://www.brpd.gov.pl
Instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa  
tel.  0 22 696 55 50

Główny Inspektorat Pracy,(GIP)

www.gip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

ul. Lindley’a 16
00-973 Warszawa  
tel.  (0-22) 583-17-27

Fundacja Dzieci Niczyje

http://www.fdn.pl
Pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa  
tel.  (0-22) 616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14

Rzecznik Ubezpieczonych

http://www.rzu.gov.pl
Reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon.

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa  
tel.  tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"

http://www.alterego.org.pl
Stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa  
tel.  (0-22) 877 38 10 , fax (0-22) 877 38 17

Federacja Konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl
Głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa  
tel.  (0-22) 827 64 81

 

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna