INFORMACJA ADMINISTRATORA - monitoring

INFORMACJA ADMINISTRATORA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
na terenie Sądu Rejonowego w Limanowej

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Limanowej: ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa; www.limanowa.sr.gov.pl ;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD), który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Limanowej realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@limanowa.sr.gov.pl

3) Pani/ Pana dane przetwarzane są w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę. W budynku przy ul. Józefa Marka 19  kamery skierowane są na wejścia do sądu, okolice bramy wjazdowej, parkingu, hol, korytarze budynku, sale rozpraw,  pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania (Czytelnia akt, BOI, Kasa, stanowiska do przeglądania ksiąg wieczystych),  w budynku przy ul. Fabrycznej 6 w Mszanie Dolnej kamery skierowane są na wejścia do sądu, klatki schodowe, korytarze, okienko kasowe i stanowiska do przeglądania ksiąg wieczystych. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ;  art. art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)

Rejestr zmian dla: INFORMACJA ADMINISTRATORA - monitoring

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
Elżbieta Postrożny
Opublikował:
Elżbieta Postrożny
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
Zmiana nagłówka