INFORMACJA ADMINISTRATORA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia A-0212-2/18

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Limanowej odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO w celu wykonywania przypisanych sądowi rejonowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Limanowej jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości

Szczegółowe cele  przetwarzania danych, podstawy prawne, okres przechowywania danych znajduje się tutaj.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Sąd Rejonowy w Limanowej: ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa; www.limanowa.sr.gov.pl; sekretariat@limanowa.sr.gov.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD), który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Limanowej realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@limanowa.sr.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Limanowej wg Struktury Organizacyjnej Sądu Rejonowego w Limanowej umieszczonej na stronie internetowej Sądu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa, w tym na podstawie wyrażonej zgody innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;

b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Limanowej dostępne są tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących postępowań sądowych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991), a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

Osobie, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, przysługują następujące prawa:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO.
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowy opis praw dotyczących przetwarzania danych znajduje się tutaj.

Podanie danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Limanowej jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości - jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania tych zadań. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 

Rejestr zmian dla: INFORMACJA ADMINISTRATORA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
Elżbieta Postrożny
Opublikował:
Elżbieta Postrożny
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
Zmiana nagłówka
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d