Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 458/18

  Sygn. akt: I Ns 458/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 7 sierpnia 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSR Piotr Borkowski

   

  po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Mariana Dudka, Pawła Dudka i Agnieszki Piotrowicz

  przy uczestnictwie Stanisława Mirka, Walerii Mirek, Franciszka Mirka, Zofii Mirek, Franciszka Banacha, Józefa Banacha, Anieli Stachoń, Barbary Opioła, Zofii Burda, Bronisławy Opioła, Józefy Kurdyła, Marii Pachutowej, Antoniego Mirka, Andrzeja Mirka, Stanisława Mirka, Marii Mirek, Rozalii Gajdy i Barbary Opioły

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 491/18

  Limanowa. dnia 14.08.2018 roku.

  Sygn. akt I Ns 491/18

   

  O G Ł O S Z E N I E

             

               W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 491/18  zasłał złożony przez Marię Wąchałę i Eugeniusza Wąchałę, którzy nabyli na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Wojciechu Wąchale  PESEL 74012417374 synu Marii i Eugeniusza, zmarłym dnia 9 marca 2018 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zbludzy, powiat limanowski - wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód istnienia należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 404/18

  Sygn. akt: I Ns 404/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 30 lipca 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący:  SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marii Kołodziej

  przy uczestnictwie Michała Lupy

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 164/18

  Sygn. akt: I Ns 164/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 21 maja 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

   Przewodniczący:   SSR Iwona Trzeciak

   

  po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Agaty Judki, Adama Judki, Anny Mrózek

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 160/18

                                                            

  Sygn. akt I Ns 160/18

  P O S T A N O W I E N I E

                                                                         Dnia 1 czerwca 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

  w składzie następującym:

   

  Przewodniczący:  SSR Rafał Obrzud

   

  po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Krzysztofa Niemca i Stanisława Niemca

  z udziałem Anny Papież i Janiny Papież

  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo: