Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej z dnia 27 czerwca 2013 roku A-0003-6/13z dniem 1 lipca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Limanowej zostało utworzone Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią akt.

Biuro Obsługi Interesantów powołane jest do obsługi interesantów Wydziałów Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Limanowej.

Biuro Obsługi Interesantów mieści się w budynku Sądu przy ul. Józefa Marka 19, na parterze w pokoju 017 i jest czynne: poniedziałek w godzinach 7:45 – 17:45, wtorek-piątek w godzinach  7:45-15:15, przerwa w godzinach 11:00-11:15.

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

 

 

Zadaniem BOI jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości oraz w granicach określonych przepisami prawa.

 

 

 

 

 

BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się:

 • osobiście,
 • telefonicznie pod numerami telefonów:18 33 00 580, 18 33 00 581
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boi@limanowa.sr.gov.pl

 

 

Szczegółowe zadania BOI:

 

 

 

Informowanie (bezpośrednio, telefonicznie lub drogą elektroniczną) o:

 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu oraz wymogów formalnych jakie powinny spełniać,
 • terminach i miejscach rozpraw sądowych,
 • sposobach i terminach do wniesienia odwołania od zapadłych orzeczeń sądowych i skutkach ich uchybienia, konsekwencjach wniesienia apelacji i zażalenia,
 • wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania, numerów rachunków bankowych sądu,
 • sposobie i przesłankach zastosowania zwolnienia od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata i radcy prawnego z urzędu,
 • rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej, komórkach organizacyjnych w sądzie, ich właściwości, lokalizacji, godzinach urzędowania,
 • właściwości miejscowej i rzeczowej, adresach oraz numerach telefonów wszystkich sądów okręgu nowosądeckiego,
 • podstawowych praw i obowiązków strony, świadka, uczestnika, oskarżonego czy pokrzywdzonego,
 • zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku przez świadków.

 

Udostępnianie:

 • list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów,
 • list tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych,listy syndykóww zakresiewłaściwościokręgu nowosądeckiego,
 • adresów innych sądów, organów i urzędów centralnych, oraz innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacji pozarządowe itp.,
 • list lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały tut. Sądu,
 • udostępnianie akt w Czytelni Akt.

 

Wydawanie zamówionych do osobistego odbioru dokumentów (odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy) stronom postępowania i ich pełnomocnikom. W/w dokumenty są przygotowywane przez właściwy sekretariat. Zamówione a nieodebrane w ciągu 3 dni roboczych odpisy i orzeczenia zwracane są do właściwego sekretariatu wydziału celem przesłania drogą pocztową.

 

Wykonywanie kopii z akt spraw zamówionych do wglądu w czytelni akt, w przypadku, gdy żądanie obejmuje nie więcej niż 10 stron.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków w formie ustnej do protokołu:

 

Skargę lub wniosek składany w formie ustnej przyjmuje pracownik biura obsługi interesantów, sporządzając protokół przyjęcia, zgodnie ze wzorem, określonym w zarządzeniu Prezesa Sądu z dnia 21 września 2012 roku Nr A-0003-7/12 w sprawie sposobu i trybu przyjmowania skarg i wniosków.

 • protokół po sporządzeniu podpisują: wnoszący skargę lub wniosek oraz pracownik przyjmujący.
 • pracownik biura niezwłocznie kieruje protokół poprzez sekretariat do Prezesa Sądu celem podjęcia dalszych czynności.
 • w przypadku osobistego wniesienia skargi lub wniosku zgłaszającemu - na jego żądanie - pracownik przyjmujący wydaje kopię skargi lub wniosku z potwierdzeniem dokonanego wniesienia;

 

 

 

 

 

CZYTELNIA AKT

 

Przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt

 

 

Interesanci w Czytelni Akt, stanowiącej integralną część Biura Obsługi Interesantów przyjmowani są w terminach uzgodnionych z pracownikiem BOI, a w przypadku udostępniania akt w dniu zamówienia w kolejności zgłaszania się do Czytelni.

 

Akta udostępniane są osobom do tego uprawnionym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:15 w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. Józefa Marka 19, na parterze w pokoju 017.

 

W Czytelni Akt udostępniane są akta spraw Wydziałów Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nieletnich, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, z zastrzeżeniem, że Czytelnia Akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy.

 

Pracownicy BOI zobowiązani są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie). Powyższe dane weryfikowane są przy przyjmowaniu zamówienia na akta.

 

 

 

Zamawianie akt:

 

 

 

osobiście – należy wypełnić stosowny wniosek. Akta spraw znajdujących się w sekretariatach wydziału są udostępniane w miarę możliwości niezwłocznie (w czasie nieprzekraczającym 30 minut) – w przypadku dysponowania wolnymi stanowiskami do przeglądania akt. Akta spraw, których udostępnienie w danym momencie nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą BOI w porozumieniu z właściwym sekretariatem wydziału. Akta spraw znajdujących się w archiwum udostępniane są w następnym dniu po złożeniu wniosku lub w innym terminie ustalonym przez osobę obsługującą BOI w porozumieniu z właściwym sekretariatem wydziału.

 

 

telefonicznie pod numerami telefonów: 18 33 00 580, 18 33 00 581,

 

 

mailowo: akta można zamawiać nie później niż dzień przed planowanym przyjściem do Sądu pod adresami: boi@limanowa.sr.gov.pl. Po zamówieniu akt za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownik obsługujący Czytelnię akt potwierdza dostępność akt w danym dniu.

 

 

Istotne informacje:

 

W celu przyspieszenia obsługi przy zamawianiu akt telefonicznie lub mailowo niezbędne jest podanie następujących danych:

 • sygnaturę akt sprawy, oznaczenie wydziału
 • nazwiska stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt
 • proponowaną datę udostępnienia akt oraz przewidywany czas przeglądania akt, który jest mierzony w okresach półgodzinnych.
 • niezbędnie numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik Czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy;

 

 

 

Regulacje dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów:

 

zarządzenie Prezesa

Zarządzenie nr A-0210 - 1/18

regulamin BOI

 

Przydatne wzory pism i formularzy:

 

Wzory i formularze

 


Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów