Skargi i Wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Limanowej.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 

  • na piśmie drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Limanowej, ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego (pokój nr 017)

 

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@limanowa.sr.gov.pl

 

  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego (pokój nr 112) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

 

 

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).