Mediatorzy

Mediacje

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Mediacje w sprawach cywilnych

 

określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438). Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.

 

Mediacje w sprawach karnych

 

określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020);

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

1.posiada obywatelstwo polskie;

2.korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

3.ukończyła 26 lat;

4.biegle włada językiem polskim;

5.nie była karana za przestępstwo umyślne;

6.posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;

7.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

8.zostałą wpisana do wykazu prowadzonego w Sądzie Okręgowym

 

wniosek w sprawach karnych

 

Mediacje w sprawach nieletnich

 

określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

1.ukończyła 26 lat

2.korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych

3.biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;

4.posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

5.posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

6.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

7.odbyła szkolenie dla mediatorów.

8.została wpisana do wykazdu prowadzonego w Sądzie Okręgowym

Prezes Sądu Okręgowego wpisuje do wykazów instytucję lub osobę wyrażającą gotowość do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego po stwierdzeniu spełnienia określonych przpisami warunków.

 

wniosek w sprawach nieletnich

 

Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Lista mediatorów

 

Ulotki

 

Zakładka do Strony Ministerstwa dotycząca mediacji: