I Ns 609/17

Sygn. akt I Ns 609/17

P O S T A N O W I E N I E

                                                           Dnia 29 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Rafał Obrzud

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 roku w Limanowej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Kazimierza Nowogórskiego

z udziałem Karola Majki

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

  1. ustanowić dla Karola Majki syna Jadwigi, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adwokata Jana Baluty, 
  2. dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz   w lokalu Urzędu Gminy Łukowica przez okres jednego miesiąca;
  3. zezwolić wnioskodawcy Kazimierzowi Nowogórskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania należności wpisanej w dziale III księgi wieczystej nr NS1L/00000275/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabezpieczonej ograniczonym prawem rzeczowym ujawnionym jako kaucją w kwocie tysiąc pięćset złotych /po denominacji 0,0045 zł/ dla małoletniego Karola Majki - z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana na żądanie na rzecz wierzyciela Karola Majki lub następców prawnych tej osoby po wykazaniu ich uprawnień;
  4. wezwać osoby uprawnione, wymienione w punkcie III postanowienia, do odbioru świadczenia, o którym wyżej mowa, po jego złożeniu do depozytu;
  5. przyznać o Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Limanowej na rzecz adwokata Jana Baluty prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Limanowej  kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora nieznanego z miejsca pobytu uczestniczka Karola Majki.

 

U Z A S A D N I E N I E (pkt III, IV i V)

Wnioskodawca wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,45 zł należnej Karolowi Majce zapisanej w księgi wieczystej nr NS1L/00000275/5 podając, że chce uregulować stan prawny nieruchomości i rozporządzić majątkiem. Oświadczył, że obciążenie wynika ze starych zapisów w przedmiotowej księdze, nie zna pobytu Karola Majki. W uzupełnieniu wniosku podał,  że depozyt ma być wydany na rzecz Karola Majki ewentualnie jego spadkobierców. Oświadczył, że zrzeka się uprawnienia do jej odebrania.

 Sąd zważył, co następuje:

 W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 6931 k.p.c.).

Zgodnie z treścią 467 pkt 1 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Ponadto według art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2016.790 j.t.), gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

W przedmiotowym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które uzasadniają udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwot, o których mowa we wniosku. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nr NS1L/00000275/5 przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego  jest umowa darowizny przedślubnej nr rep. 106/44 z dnia 6 kwietnia 1944 roku. Wpis ten miał zabezpieczyć nałożony na obdarowanych obowiązek spłaty na rzecz małoletniego wówczas Karola Majki. Aktualne miejsce pobytu Karola Majki nie jest wnioskodawcy znane.

Mając to wszystko na uwadze, ponieważ wniosek zawierał elementy szczegółowo wymienione w art. 693 k.p.c., na podstawie art. 6931 k.p.c. należało orzec jak punkcie III sentencji.

 Na podstawie mających w sprawie zastosowanie § 14 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714) w związku z § 1 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1476) ustalono i przyznano wynagrodzenia na rzecz kuratora ustanowionego w sprawie dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika.

Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 k.c.). W postanowieniu uwzględniającym wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie rozstrzyga jednak o kosztach postępowania. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 520 § 1 k.p.c., koszty te ponosi dłużnik jako koszty związane ze swoim udziałem w tej sprawie. O obowiązku ich zwrotu przez wierzyciela sąd może orzec dopiero w postanowieniu o wydaniu depozytu (art. 69316 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: I Ns 609/17