I Ns 491/18

Limanowa. dnia 14.08.2018 roku.

Sygn. akt I Ns 491/18

 

O G Ł O S Z E N I E

           

             W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 491/18  zasłał złożony przez Marię Wąchałę i Eugeniusza Wąchałę, którzy nabyli na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Wojciechu Wąchale  PESEL 74012417374 synu Marii i Eugeniusza, zmarłym dnia 9 marca 2018 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zbludzy, powiat limanowski - wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód istnienia należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: I Ns 491/18