I Ns 458/18

Sygn. akt: I Ns 458/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 7 sierpnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Piotr Borkowski

 

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku w Limanowej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Dudka, Pawła Dudka i Agnieszki Piotrowicz

przy uczestnictwie Stanisława Mirka, Walerii Mirek, Franciszka Mirka, Zofii Mirek, Franciszka Banacha, Józefa Banacha, Anieli Stachoń, Barbary Opioła, Zofii Burda, Bronisławy Opioła, Józefy Kurdyła, Marii Pachutowej, Antoniego Mirka, Andrzeja Mirka, Stanisława Mirka, Marii Mirek, Rozalii Gajdy i Barbary Opioły

o zezwolenie na złożenie do depozytu

 

postanawia:

  1. zezwolić wnioskodawcom Marianowi Dudkowi, Pawłowi Dudkowi i Agnieszce Piotrowicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 852,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 7345 położonej w Słopnicach Królewskich, gmina Słopnice, powiat limanowski – objętej księgą wieczystą NS1L/00029420/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej
    V Wydział Ksiąg Wieczystych - solidarnie na rzecz następców prawnych Stanisława Mirka s. Jana i Agaty, Walerii Mirek c. Jana i Rozalii, Franciszka Mirka s. Józefa, Zofii Mirek c. Antoniego i Agnieszki, Franciszka Banacha s. Jana i Agnieszki, Józefa Banacha s. Jana i Agnieszki, Anieli Stachoń c. Józefa i Rozalii, Barbary Opioła
    c. Franciszka i Katarzyny, Zofii Burda c. Jana i Barbary, Bronisławy Opioła c. Józefa
    i Barbary, Józefy Kurdyła c. Józefa i Barbary, Marii Pachutowej, Antoniego Mirka, Andrzeja Mirka, Stanisława Mirka, Marii Mirek, Rozalii Gajdowej i Barbary Opiołowej ujawnionych w dziale II KW NS1L/00000412/8, która ma zostać wypłacona osobom, które wykażą następstwo prawne po wymienionych;
  2. wezwać osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa w pkt I -  po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskodawcy złożyli wniosek o złożenie do depozytu kwoty 852,00 zł tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej, do którego są zobowiązani na podstawie pkt III postanowienia Sądu z dnia 21 maja 2018 roku sygn. akt. I Ns 557/16. Wnioskodawcy podali, że osoby, na rzecz których została zasądzona powyższa kwota nie są im znani, nie wiedzą czy żyją i czy pozostawili po sobie spadkobierców.

Zgodnie z treścią art. 467 § 1 k.p.c. można złożyć świadczenie do depozytu sądowego w przypadku jeżeli dłużnik wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 693 1 k.p.c.).

W przedmiotowym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które uzasadniają udzielenie zezwolenia wnioskodawcom  na złożenie do depozytu kwot, o których mowa we wniosku.

W związku z tym, że wniosek zawierał elementy szczegółowo wymienione w art. 693 k.p.c., na podstawie art. 693 1 k.p.c. należało orzec jak w pkt 1  sentencji.

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 458/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
b/d