I Ns 404/18

Sygn. akt: I Ns 404/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 30 lipca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:  SSR Małgorzata Hybel

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 roku w Limanowej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Kołodziej

przy uczestnictwie Michała Lupy

o zezwolenie na złożenie do depozytu

 

postanawia:

1. zezwolić wnioskodawczyni Marii Kołodziej na złożenie do depozytu sądowego:

- kwot: 0,98 zł (słownie: zero złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), 0,19 zł (słownie: zero złotych dziewiętnaście groszy) i 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) na 4/64 częściach nieruchomości Michała Lupy, wpisane w dziale IV KW NS2L/00044842/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej należne  wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania, należności zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Wiktorii Lupa, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie Wiktorii Lupa lub osób legitymujących się prawomocnym postanowieniem spadkowymi po niej,

 2 . wezwać osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa w pkt I -  po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa. 

 

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskodawczyni złożyła wniosek o złożenie do depozytu kwot 0,98 zł, 0,19 zł i 0,01 zł, wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV KW NS2L/00044842/8 należności zabezpieczonych hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Wiktorii Lupy. Podała, że osoba te nie jest jej znana, nie wie czy żyje i czy pozostawiła po sobie spadkobierców. 

Zgodnie z treścią art. 467 § 1 k.p.c. można złożyć świadczenie do depozytu sądowego w przypadku jeżeli dłużnik wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 693 1 k.p.c.).

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia 

Rejestr zmian dla: I Ns 404/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d