I Ns 164/18

Sygn. akt: I Ns 164/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 21 maja 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 Przewodniczący:   SSR Iwona Trzeciak

 

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Limanowej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Agaty Judki, Adama Judki, Anny Mrózek

o zezwolenie na złożenie do depozytu

 

postanawia:

  1. zezwolić wnioskodawcom Agacie Judce, Adamowi Judce i Annie Mrózek na złożenie do depozytu sądowego:

- kwoty 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00026924/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, należności zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną na rzecz Andrzeja Piechówki, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie Andrzeja Piechówki lub osób legitymujących się prawomocnym postanowieniem spadkowymi po nim,

- kwoty 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00026924/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, należności zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną na rzecz Bronisława Piechówki, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie Bronisława Piechówki lub osób legitymujących się prawomocnym postanowieniem spadkowymi po nim,

 

  1. wezwać osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa w pkt I -  po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa. 

 

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskodawcy złożyli wniosek o złożenie do depozytu kwot po 0,90 zł, wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00026924/5 należności zabezpieczonych hipotekami umownymi kaucyjnymi na rzecz Andrzeja Piechówki i Bronisława Piechówki. Podały, że osoby te nie są im znane, nie wiedzą czy żyją i czy pozostawili po sobie spadkobierców. 

Zgodnie z treścią art. 467 § 1 k.p.c. można złożyć świadczenie do depozytu sądowego w przypadku jeżeli dłużnik wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 693 1 k.p.c.).

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

W przedmiotowym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które uzasadniają udzielenie zezwolenia wnioskodawcom  na złożenie do depozytu kwot, o których mowa we wniosku.

W związku z tym, że wniosek zawierał elementy szczegółowo wymienione w art. 693 k.p.c., na podstawie art. 693 1 k.p.c. należało orzec jak w pkt I  sentencji.

 

 

Zarządzenie :

 

  1. odnotować postanowienie,
  2. odpis post. doręczyć wnioskodawcom wraz z pouczeniem o apelacji

3.  kal. 14 dni i stwierdzić prawomocność

4.  po prawomocności celem wezwania osób uprawniony do odebrania depozytu zwrócić się do UG w Dobrej  o wywieszenie na okres 6 miesięcy, wywiesić na tablicy ogłoszeń
w budynku tut. sądu oraz zamieścić ogłoszenie na stronie internetowej sądu  na okres
6 miesięcy,

5. kal. 3 lata.

6. poinformować Wydz. Kw  (zamiejscowy) aby nie przesyłali już księgo wieczystej

 

Limanowa, dnia 21 maja 2018 roku

Rejestr zmian dla: I Ns 164/18