I Ns 160/18

                                                          

Sygn. akt I Ns 160/18

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 1 czerwca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:  SSR Rafał Obrzud

 

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2018 roku w Limanowej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Krzysztofa Niemca i Stanisława Niemca

z udziałem Anny Papież i Janiny Papież

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

  1. ustanowić dla uczestników Anny Papież i Janiny Papież, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adwokata Jana Baluty, 
  2. dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz   w lokalu Urzędu Gminy Słopnice przez okres jednego miesiąca;
  3. zezwolić wnioskodawcom Krzysztofowi Niemcowi oraz Stanisławowi Niemcowi na złożenie do depozytu sądowego solidarnie kwoty 5 zł (pięć złotych) dla Anny Papież i kwoty 5 zł (pięć złotych) dla Janiny Papież, to jest łącznie kwoty 10 zł (dziesięć złotych), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania należności wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr NS1L/00036212/7 oraz w dziale IV księgi wieczystej nr NS1L/00038388/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym ujawnionym jako prawo zastawu dla kaucji w kwotach po pięć złotych dla Anny Papież i Janiny Papież - z zaznaczeniem, iż kwoty te będzie wydane odpowiednio na żądanie Anny Papież i Janiny Papież lub następców prawnych tych osób, po wykazaniu ich uprawnień;
  4. wezwać osoby uprawnione, wymienione w punkcie III postanowienia, do odbioru świadczenia, o którym wyżej mowa, po jego złożeniu do depozytu, w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa;
  5. przyznać o Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Limanowej na rzecz adwokata Jana Baluty prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Limanowej  kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora nieznanych z miejsca pobytu uczestników.

U Z A S A D N I E N I E (pkt III, IV i V)

 

 

Wnioskodawcy w sprecyzowanym pismem z dnia 22 marca 2018 r. wniosku domagali się zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwot wpisanych w dziale IV ksiąg wieczystych nr NS1L/00036212/7 oraz nr NS1L/00038388/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych, które zgodnie z wpisem do migracji przepisane zostały do obciążenia z KW 585. Wskazywali, że Anna Papież i Janina Papież, na rzecz których wpisano obciążenie ujawniona w działach IV ww. ksiąg wieczystych, są dla nich osobami nieznanymi. Pytali w środowisku sąsiedzkim, nikt jednak takich osób nie znał i nie wie kim byli i gdzie mieszkali. Składając wniosek oświadczyli, że zrzekają się całkowicie uprawienia do odebrania z powrotem kwoty depozytu, oraz że przedmiot depozytu należy wydać osobom, które się zgorszą i wykażą swoje uprawnienia.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 6931 k.p.c.).

Zgodnie z treścią 467 pkt 1 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Ponadto według art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 j.t.), gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

W przedmiotowym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które uzasadniają udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwot, o których mowa we wniosku. Obciążenie w dziale IV KW NS1L/00038388/5  przepisano do współobciążenia z KW 36212. Obciążenie w dziale IV KW NS1L/00036212/7 przepisano z kolei z  KW nr NS1L/00000585/1, gdzie w postawie wpisu wskazano na wniosek z dnia 6 listopada 1947 r. oraz umowy darowizny z dnia 28 października 1947 r., nr rep. 157/47. Wpis ten miał zabezpieczyć prawo zastawu dla kaucji w kwotach po 50.000 zł dla Anny Papież i Janiny Papież, przy czym zgodnie z treścią aktualnych wpisów ujawnianych w NS1L/00036212/7 oraz nr NS1L/00038388/5, wartość wspominanych kwot została przeliczona na 5 zł każda. Aktualne miejsce pobytu wymienionych Anny Papież i Janiny Papież nie jest znane.

Mając to wszystko na uwadze, ponieważ wniosek zawierał elementy szczegółowo wymienione w art. 693 k.p.c., na podstawie art. 6931 k.p.c. należało orzec jak punkcie III i IV sentencji.

 Na podstawie mających w sprawie zastosowanie § 14 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714) w związku z przepisami § 1 ust. 1-3 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1476) obowiązującymi na dzień złożenia wniosku ustalono i przyznano wynagrodzenia na rzecz kuratora ustanowionego w sprawie dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników.

Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 k.c.). W postanowieniu uwzględniającym wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie rozstrzyga jednak o kosztach postępowania. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 520 § 1 k.p.c., koszty te ponosi dłużnik jako koszty związane ze swoim udziałem w tej sprawie. O obowiązku ich zwrotu przez wierzyciela sąd może orzec dopiero w postanowieniu o wydaniu depozytu (art. 69316 k.p.c.).

 

Rejestr zmian dla: I Ns 160/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d