Dyrektor Sądu

Elżbieta Postrożny
Dyrektor Sądu Rejonowego w LimanowejPok. 103 (I piętro)
Tel.:(18) 33 00 505
e-mail:  dyrektor@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Zakres obowiązków

  • przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu,
  • dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie,
  • organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia,
  • podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu